บริษัท VLink ทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2019

บริษัท VLInk และพนักงานในบริษัทฯ ได้ร่วมกันนิมนต์พระสงฆ์ 5 รูปมาทำพิธีทางศาสนา และฉันเพล เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทางบริษัทฯ และพนักงานทุกคน เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019

 

  

 

  

 

 

27 February 2019